Зарфит Сингх Шекан Кахеш Андаж Хоракыг хүлээж байна