Нүүрс бэлтгэх барилгын ажилд хяналт тавих чанарын хяналтын шинжилгээ A9ADBATI