Фосфатын урвуу флотацийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга