шингэн флот зай суурилулулсан уул уурхайн төрлийн толгой гэрэл