Zip ba-ийн эх сурвалж нь Хятад дахь арилжааны нэр юм